tel./fax.: (033) 877-16-16
A A A

Pierwszą szkołą w Makowie była szkoła parafialna, która powstała już w 1564 roku. Dowodami na to są dokumenty z wizytacji z terenu Makowa. Początkowo w szkole był jeden nauczyciel, który oprócz wykonywania swojego zawodu, pełnił funkcję pisarza gminnego. Naukę rozszerzano na wszystkie strony. W zapiskach nauczyciela z 1890 r. pana T. Kocyana znajdujemy notatkę historyczną dotyczącą szkoły w Makowie, była ona ujęta w rozporządzeniu C.K. Namiestnika Lwowskiego z dnia 12.11.1773 r. pod liczbą 25692. Szkoła "prowadzona była" zgodnie z wymogami oświatowymi, mimo tego, że rabunkowa gospodarka Austrii, przysłowiowa "nędza galicyjska" i ciemnota nie sprzyjały rozwojowi oświaty i szkolnictwa. W okresie zaboru austriackiego do 1900 r. na tym terenie istniała jedna szkoła, a lekcje odbywały się w języku niemieckim (do czasu uzyskania autonomii przez Galicję). Jedyne sprawozdanie w książce protokołów Rady Pedagogicznej z tego okresu pisane jest w języku polskim. Jest to rok "wiosny ludów". Oto pierwsze zdanie protokołującego: "Wykształcenie młodzieży pod względem umysłu jak i serca koniecznym jest warunkiem szczęścia i dobrego bytu w narodzie, lecz wykształcenie w ten czas dopiero wydaje błogi, obfity i najpełniejszy owoc, jeżeli na pniu narodowym zaszczepiona po stopniach szkolnych nauka ojczystym językiem prowadzona bywa." Już to pierwsze zdanie świadczyło o zadaniach i celach ówczesnych nauczycieli. W 1868 r. Rada Szkolna Krajowa powołała do działalności Szkołę Ludową w Makowie.

Od 1871 r. Maków podlegał utworzonej w Wadowicach Radzie Szkolnej Okręgowej. W cztery lata później została utworzona dwuklasowa szkoła z trzema nauczycielami, którą kierował wspomniany wcześniej Teodor Kocyan. W latach 1879-90 Maków posiadał dwie szkoły: trzyklasową i jednoklasową. Nauczyciele brali czynny udział w rozwoju oświaty i szkolnictwa na terenie Galicji (I Nauczycielska Konferencja Ogólnokrajowa 1899 r.) Szkoła nie posiadała własnego budynku. Nauka odbywała się w budynku nr 57 - "stara szkoła". Izby lekcyjne były małe, ciemne brak, było ubikacji, ogrzewane piecami kaflowymi. Świecono lampami naftowymi. W 1904 r. utworzono szkołę czteroklasową, a w dniu 10.05.1905 r. radca M. Zalewski i inspektor okręgu L. Profarski podają, że szkoła w Makowie jako szkoła czyniąca należyte postępy w przedmiotach naukowych, postanawiają "zorganizować ją na pięcioklasową". Bo przechodząc na 5 klas zadaniem jej będzie w czterech pierwszych klasach przygotować uczniów do szkół średnich i wydziałowych, a klasa piąta kształcić będzie ucznia specjalnie. Świadczy to o prawidłowej i owocnej pracy nauczyciela. W roku szkolnym 1916/17 młodzież uczestniczyła w uroczystościach związanych z uzyskaniem niepodległości. Na pamiątkę tych wydarzeń posadzono trzy dęby na rynku w Makowie, jednak na wskutek modernizacji rynku, usunięto je, sadząc w to miejsce lipę. Po uzyskaniu niepodległości i reformie szkolnictwa rozpoczyna działalność 7-klasowa szkoła powszechna. W 1923 roku rozpoczęto budowę pierwszego budynku murowanej, jednopiętrowej szkoły, przy znacznym udziale społeczeństwa Makowa. Budynek został wykończony i oddany do użytku w 1927 r. Był wystarczającym pomieszczeniem na 300 dzieci, lecz w miarę napływu ludności do Makowa i wzrastającej liczby dzieci w wieku szkolnym, rozpoczęto wprowadzać nauczanie na dwie zmiany. Równocześnie uruchomiono wieczorową szkołę dla dorosłych. W tym też czasie, mimo kryzysu gospodarczego, rozpoczęto budowę identycznego drugiego budynku szkolnego, który ukończono w 1929 r. Nie poprawiło to sytuacji lokalowej, nadal uczono na dwie zmiany. Na terenie szkoły rozpoczęło działalność harcerstwo. Harcerze zorganizowali wiele imprez kulturalnych i turystycznych np. wycieczki piesze na Koskową Górę, na Babią Górę, założyli teatrzyk dla młodszych dzieci, w którym wystawiali bajki. Założono Towarzystwo Kulturalne "Lutnia", chór mieszany, zespoły orkiestr: symfonicznej, mandolistów i dętej. W roku szkolnym 1928/29 po raz pierwszy zorganizowano Święto Matki i Dzień Dziecka. Święta te weszły na stałe w kalendarz imprez szkolnych i kultywowane są do dzisiaj. W pierwszych dniach września 1939 r. do budynków szkolnych wkroczyły hitlerowskie oddziały wojskowe, które wkrótce ustąpiły oddziałom "hitlerjugend". Pierwsze hordy niemieckie w ciągu krótkiego pobytu w budynku szkolnym zniszczyły dorobek oświatowy kilku pokoleń - na placu przed szkołą palono książki, pomoce naukowe. Mimo tego szkoła nie zaprzestała działalności oświatowej w okresie trwania okupacji hitlerowskiej. Do pierwszych miesięcy 1940 r. nauczyciele realizowali pełny przedwojenny program nauczania. Okupant w miejsce usuniętych podręczników wprowadził od roku szkolnego 1940/41 czasopismo "Ster" i "Mały Ster". Należy wspomnieć o cichym froncie walki z okupantem, jakim była walka o zachowanie polskości. Było to tajne nauczanie. Inspiratorem tego nauczania był prof. Józef Trzos. Lata okupacji upłynęły pod hasłem walki z najeźdźcą - nauczyciele Makowa stawiali opór przeciw wynarodowieniu, podejmowali walkę ze zbrodniczymi zamierzeniami okupanta. W pierwszym roku po II wojnie światowej naukę rozpoczęto 1 września w odremontowanej szkole. Mimo tego nauka odbywała się w ciężkich warunkach. Nauczyciele wykonywali samodzielnie pomoce naukowe, naprawiali sprzęt szkolny, malowali ściany. W roku szkolnym 1949/50 Komitet Rodzicielski ufundował pierwszy dzwonek elektryczny. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła została zradiofonizowana, zorganizowano klasopracownie, udostępniono salę gimnastyczną. Szkoła nadal była ogrzewana piecami kaflowymi. Sytuacja ta trwała do 1978 roku tj. daty rozpoczęcia oczekiwanej przez wiele lat rozbudowy szkoły. W roku szkolnym 1980/81 rozpoczęł się nauka w rozbudowanej pierwszej części budynku, w dalszym ciągu następowała dalsza modernizacja szkoły. W roku szkolnym 1989/90 oddano do użytku drugi budynek. W wyniku reformy edukacji od roku szkolnego 1999/00 dotychczasową 8-letnią szkołę podstawową podzielono na 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Od roku szkolnego 2003/04 w budynku szkoły mieści się Zespół Szkół, w skład którego chodzi Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza i Gimnazjum im. ks. dr. S. Czartoryskiego. Szkoła Podstawowa na przestrzeni swojej działalności od zakończenia II wojny światowej systematycznie realizowała nałożone na nią zadania w zakresie nauczania i wychowania. Dbając o podniesienie poziomu kulturalnego młodzieży i kształtowanie jej świadomości narodowej, szkoła organizowała dokształcanie ludzi młodych na poziomie szkoły podstawowej. Pozytywne wychowanie młodzieży było udziałem niemalże całego środowiska. Umiejętne działanie poszczególnych kierowników szkoły doprowadziło do tego, że placówka stała się centrum kulturalnym, szermierzem postępu i jej wiodącym ogniwem. Szacunek społeczeństwa Makowa dla nauczycieli i ich żmudnej pracy dawał efekty wymierne w postaci pomocy szkole.